Головна   Додати в закладки Мовна скарбничка | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Мовна скарбничка - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Мовознавство
Розмір файла: 29 Kb
Кількість завантажень:
9
Кількість переглядів:
1961
Описання роботи: Реферат на тему Мовна скарбничка
Дивитись
Завантажити


Алфавіт—всі літери, розміщені у визначеному порядку

український алфавіт

Аа,

Бб,

Вв,

Гг,

Ґґ,

Дд,

Ее,

Єє,

а

бе

ве

ге

ґе

де

е

є

Жж,

Зз,

Ии,

Іі,

Її,

Йй,

Кк,

Лл,

же

зе

и

і

ї

ій

ка

ел

Мм,

Нн,

Оо,

Пп,

Рр,

Сс,

Тт,

Уу,

ем

ен

о

пе

ер

ес

те

у

Фф,

Хх,

Цц,

Чч,

Шш,

Щщ,

еф

ха

це

че

ша

ща

ь,

Юю,

Яя

знак пом’якшення

ю

я

АЛФАВІТ-назва взята від назв першої та другої літер грецького алфавіту - “АЛЬФА” і “БЕТА”.

Алфавіт ще називають АЗБУКОЮ чи АБЕТКОЮ.


Голосні звуки, позначення їх буквами

Звуки: [а] [о] [у] [и] [е] [і]

Букви: а я о у ю и е є і ї

Я

[а]

– Валя, рядок

[йа]

– явір, хвоя, п’ять

Ю

[у]

– ключ, сюди

[йу]

– Юрко, в’юн, читаю

Є

[є]

– раннє, літнє

[йє]

– Євген, синіє, в’ється

Ї

[йі]

– їжак, поїзд, солов’ї

ТВЕРДІ ТА М’ЯКІ

Приголосні звуки

Букви, що позначають тверді приголосні:

а о у е и

Букви, що позначають м’які приголосні:

я ю є і ь

ДЗВІНКІ І ГЛУХІ

Приголосні звуки

Дзвінкі: [в, л, м, н, р, й] [б, д, з, ж, дж, дз, г, ґ]

Глухі: [п, т, с, ш, ч, ц, х, к, ф


Фонетичний розбір слова

Порядок розбору

1. Слово.

Склади (відкриті чи закриті).

Наголос.

Голосні звуки, їх вимова, позначення на письмі.

Приголосні звуки (дзвінкі й глухі, тверді і м'які), їх вимова, позначення на письмі.

Кількість звуків і букв.

Зем-ля – [зеимл’а]-5 б.; 5 зв.

з [з] - приг, тв., дзв.,

е [еи]-гол., ненаг,

м [м] - приг., тв., дзв.,

л [л’] - приг, м'як., дзв.,

я [а]-гол., наг.

Слово

Кожне слово щось означає, тобто має лексичне значення

Годинник (прилад для вимірювання часу протягом доби).

Слово може мати пряме та переносне значення

пряме

Кіт дрімає на сонечку.

переносне

Золота монета.
Взимку ліс дрімає.
Золоте проміння.

Омоніми

Довга коса. Ніс корабля.

Гостра коса. Ніс людини.

Піщана коса.

 

Синоніми

Метелиця, хуртовина, завірюха, буря,

Антоніми

буран, заметіль.
Брехня - правда; зліва - справа;

білий - чорний; працювати - відпочивати.


Будова слова

Слова складаються із таких частин:

префікс корінь суфікс, закінчення

основа

проліск и

Розбір слова за будовою

Слово за будовою розбирається в такому порядку:

Закінчення, його значення.

Основа.

З. Корінь. Спільнокореневі слова (1 -2).

Суфікс, 1 - 2 слова з цим суфіксом; значення суфікса (якщо можливо).

Префікс, 1 -2 слова з цим самим префіксом. Значення префікса (якщо
можливо).

РЕЧЕННЯ

Речення - це одно слово або кілька слів, об'єднаних єдиним змістом, що вира­жають закінчену думку

Світає. Край неба палає. (Т. Шевченко)

Біжить, шумить струмок.

Агов, ти поспішаєш?

Хоч ти упертий зроду, неси до річки воду.

Якщо речення вимовляється з особливим почуттям, то воно стає окличним. Окличними можуть бути розповідні, питальні, спонукальні речення. В кінці окличних речень ставиться знак оклику.

Ми до лісу ходили!

Під кущем бачили їжака?!

Не чіпайте його!

ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Слова в реченні, що відповідають на певне питання, називаються членами речення.

Верби полощуть своє гілля у воді.


Ремез збудував своє гніздечко на високій вербі.

Словосполучення. Зв’язок слів у реченні

Словосполучення –це поєднання двох або більше слів, пов’язаних за змістом і граматично

золота осінь, повіяло весною, швидко прибігти, читав книгу

Порядок розбору словосполучення

Назвати головні і залежні слова, поставити питання.

Визначити, якими частинами мови є головне і залежне слова.

Назвати засіб зв’язку слів у словосполученні (закінчення, закінчення і прийменник, тільки за змістом).

Зразок розбору

Усного:

Шию сукню

У словосполученні шию сукню головне слово – шию.

Шию (що?) сукню

Сукню – залежне слово.

Головне слово виражене дієсловом.

Залежне – іменником у З.в.

Слова пов’язані з допомогою закінчення – ю

Письмового:

Що?

Шию сукн ю

(дієслово) (іменник)

Речення може бути простим. В ньому одна граматична основа.

На луках зазеленіли трави.

Якщо два (три...) простих речення поєднуються водне, то це складне речення. В складному реченні дві (три...) граматичні основи.

Закучерявилися хмари, лягла в глибінь блакить.

Між частинами складного речення завжди ставиться кома.

Вітер лютує, і колючий сніг січе обличчя.

Речення бувають поширені і непоширені.

Непоширене речення складається тільки з підмета і присудка.

Йде дощ.

Поширене речення крім головних членів речення має другорядні.

На вулиці йде сильний дощ.

Звертання - це слово, або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються.

Під час вимови звертання виділяється голосом, а на письмі комами, знаком оклику.

Де ти, білочко, живеш? Діти! Бережіть ліси та луки.

Розбір речення

1. Вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2. Вид речення за інтонацією (окличне, неокличне).

3. Вид речення за будовою (просте, складне).

4. За наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

5. Граматична основа.

6. Другорядні члени речення (якщо є).

7. Знайти однорідні члени речення (якщо є).

8. Установити зв'язок слів у реченні.

Текст

Об'єднані за змістом речення утворюють текст.

Речення Текст У лісі

Діло майстра величає. Між соснами промайнула білка.

Озимі буйно зеленіли. Де її домівка? Навкруги стояла тиша.

Серце матері добре і ніжне. Гарно восени в лісі. Ось павучок

зачепився за кришталеве павутиння.

А скільки грибів довкола!

Ознаки тексту:

- наявність теми і основної думки;

- зв'язок речень за змістом;

- певна послідовність речень;

- використання мовних засобів (вживання займенників, синонімів, спільнокореневих слів);

- можна добрати заголовок.

Тема - те, про що розповідають всі речення разом. Тема часто називається в заголовку.

Основна думка - головне, про що хотів сказати автор.

Декілька речень, об'єднаних за змістом, складають абзац.

Абзаци також пов'язані між собою за змістом.

Кожний абзац починається з нового рядка.

До кожного абзацу можна добрати заголовок. Із цих заголовків можна скласти план.

План може складатися із розповідних, питальних, спонукальних речень.

Text Box: Т е к с тЧастини тексту

зав'язка Сьогодні не прийшов до школи

називає тему висловлювання Дем'янко. Він захворів.

основна частина Хлоп'ята вирішили відвідати його.

розкриває думку Дем'янко жив далеченько, біля кам'яного

мосту. Друзі купили йому яблук.

І вп'ятьох завітали до нього.

розв'язка Дем'янко був дуже радий. Хлопці

завершує текст, виявилися справжніми друзями.

підводить до висновку

Типи текстів

В осінні дні більшість птахів стає мандрівниками. Вони летять у теплі краї— у вирій. Летять вони без компаса, але ніколи не збиваються зі шляху. Ці перельоти тривають уже тисячі років.

(в ньому про щось розповідається, про якісь події) Що відбулося?

Текст-розповідь

Текст-опис

 

Настала зима. Зимове сонце мало гріє. Сонячні дні бувають дуже рідко. Низьке сіре небо насупилося над нами. Пухнастий сніг падає на землю.

(в ньому розпові­дається, яким є предмет)

Який предмет?


Чому пташку назвали шишкариком? Свою назву пташка отримала від слова шишка. У шишкарика дзьоб як гострі щипці. Таким дзьобом дуже зручно лущити ялинові та соснові шишки.

Текст-роздум

(в ньому щось доводиться або заперечується) і Чому таким є?


Стилі мовлення

Де вживається

Як використовується

розмовний

у побуті

розмова на побутові теми, листи до рідних, друзів

науковий

у науці і техніці

лекція, доповідь, підручник,

енциклопедія, словник

художній

у художній літературі

вірші, казки, оповідання

публіцистичний

у суспільному житті

промова, виступ, газетна

стаття

діловий

у службових документах

оголошення, постанови,

угоди, закони

Частини мови

Наша мова складається із слів. Кожне слово - це частина мови.

Самостійні частини мови

Іменник

1. Аналізоване слово.

2.Питання.

Власна чи загальна назва

Назва істоти чи неістоти.

Рід.

6. Число.

7.Відмінок,

8. Яким є членом речення?

9. З яким словом зв'язане в реченні?

Прикметник

1. Аналізоване слово.

2. На яке питання відповідає?

3. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).

4 Граматичні ознаки:

* рід,

* число - Визначаються за граматичними ознаками іменника,

* відмінок з яким пов’язаний

5. Яким членом речення виступає?

Дієслово

1. Аналізоване слово.

На яке питання відповідає?

Граматичні ознаки:

* початкова форма (неозначена форма);

* яку дію означає (завершену чи незавершену);

* дієвідміна;

* час (теперішній, минулий, майбутній);

* особа (1,2,3),

* число (однина, множина),

* рід (для дієслів минулого часу),

4. Яким є членом речення?

5. 3 якими словами в реченні пов'язане?

Займенник

Аналізоване слово.

2. Питання, на яке відповідає.

3. Початкова форма.

Граматичні ознаки:

* особа;

* відмінок;

* рід (якщо є).

5. З яким словом зв'язане?

6. Яку роль у реченні виконує?

Числівник

1. Аналізоване слово.

2. Питання

3. Початкова форма

4. Число.

5. Рід (якщо є).

Відмінок(встановлюй за іменником, з яким пов’язаний числівник реченні).

7. Яку роль у реченні виконує?

Службові частини мови:

прийменники, сполучники, частки, вигуки

Робота над помилками

1. Пропуск букв, заміна одних букв іншими.

Випиши слово правильно, поділи на склади, підкресли голосні.

Перенос слів.

Випиши слово правильно, поділи на склади, поділи на склади для переносу, вкажи всі можливі способи переносу цього слова.

3. Правопис слів з йо, ьо.

Випиши слово правильно, добери два слова з таким буквосполученням, запиши їх.

4. Правопис слів з буквосполученням дж, дз.

Випиши слово правильно, добери два слова з таким буквосполученням, запиши їх.

Правопис слів з подовженими приголосними.

Випиши слово правильно, добери два слова з такими подовженими приголосними, запиши їх.

Правопис слів з ненаголошеними е, и.

Випиши слово правильно, постав наголос, зміни слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним, запиши це слово, постав наголос.

7. Правопис слів з ненаголошеними голосними е, и, що не перевіряються наголосом.

Подивись у словник, запиши слово правильно, склади речення з цим словом.

8.Правопис слів з парними дзвінкими та глухими приголосними.

Випиши слово правильно, підкресли сумнівний приголосний, зміни слово так, щоб після приголосного звука стояв голосний, запиши це слово, добери два слова на те саме правило.

9. Правопис слів з апострофом після приголосного в корені слова.

Випиши слово правильно, добери два слова, у яких апостроф ставиться після приголосного в корені слова, запиши ці слова.

10. Правопис слів з апострофом після префіксів.

Випиши слово правильно, виділи префікс та корінь, підкресли приголосний в префіксі, добери два слова з тим самим префіксом, запиши ці слова.

11. Правопис префіксів роз-, без-, через-.

Запиши слово правильно, виділи префікс, добери два слова з тим самим префіксом, запиши слова.

12. Правопис префіксів з-, с- (перед к, п, т, ф, х пишеться префікс с).

Випиши слово правильно, виділи префікс, підкресли перший приголосний в корені, добери два слова з тим самим префіксом, запиши слова.

13. Правопис префіксів пре-, при-.

Випиши слово правильно, виділи префікс, подумай, що він означає, добери два слова з тим самим префіксом, запиши слова.

14. Правопис слів з прийменниками.

Випиши слово з прийменником, між словом і прийменником встав інше слово або питання, запиши.

15. Будова слова.

Випиши слово правильно, виділи закінчення (змінну частину), виділи корінь, добери споріднені слова, виділи префікс,

виділи суфікс.

16. Правопис відмінкових закінчень іменника.

Випиши слово правильно, постав до нього питання, виділи закінчення,

визнач відміну, відмінок, запиши два іменника в тій самій відмінковій формі.

17. Правопис відмінкових закінчень прикметників.

Випиши слово правильно, постав до нього питання, виділи закінчення, визнач відмінок, запиши два прикметника в тій самій відмінковій формі.

18. Правопис прикметникових суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Випиши слово правильно, виділи суфікс, добери два слова з тим самим суфіксом, запиши слова.

Правопис особових закінчень дієслів.

Випиши слово правильно, виділи закінчення, визнач дієвідміну, особу,

добери два слова з тим самим закінченням, запиши слова.

Правопис не з дієсловом.

Випиши дієслово з не, добери ще два дієслова з не, запиши ці дієслова.

Правопис особових займенників.

Випиши займенник, визнач особу, відмінок, число, склади з цим займенником речення.

Кома при однорідних членах речення.

Запиши речення правильно, підкресли однорідні члени речення, поясни, де треба поставити коми, склади речення з однорідними членами.

23. Кома при звертаннях.

Запиши речення правильно, підкресли звертання поясни, де треба поставити коми, склади речення із звертанням.

 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Мовна скарбничка | Реферат

РефератБанк © 2021 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.