Головна   Додати в закладки Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Політологія
Розмір файла: 329 Kb
Кількість завантажень:
121
Кількість переглядів:
6891
Описання роботи: Реферат на тему Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців
Дивитись
Завантажити


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

Затверджено

Вченою радою Інституту підвищення

кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного

управління при Президентові України

(протокол № _від „ _ ” березня

2010 року)

Погоджено

Заступник Начальника Головного

управління державної служби України

„ ” _2010 р.

_О.А.Тертишна

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

За загальною редакцією

Гошовської Валентини Андріївни,

директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, доктора політичних наук, професора

Київ – 2010

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Колектив упорядників: Ларіна Н.Б., Гущенко В.О., Задоя К.Ф., Старик Н.І., Саченко Т.А., Сєрова Г.В., Святненко В.В.

За загальною редакцією доктора політичних наук, професора Гошовської В.А.

Рецензенти:

Білинська М.М., віце-президент Національної академї державного управління при Президентові України, д.н. з держ.упрв., професор;

Даниленко Л.І., директор Центрального інституту післядипломної апедагогічної освіти Університету менеджменту освіти АПН України, д.пед.н., професор.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Програма конкурсу) розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"та наказу Головдержслужби України № 49 від 23.02.2010 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Програма конкурсу визначає зміст навчання державних службовців у зв’язку з впровадженням нового виду підвищення кваліфікації - підготовки і участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

Програма конкурсу включає тематичний план і зміст навчання державних службовців у звязку з участю у конкурсі "Кращий державний службовець"; запитання і тестові завдання для використання під час оцінювання професійної компетентності учасників конкурсу; методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти (самостійної роботи) учасників конкурсу; методичні рекомендації щодо підготовки, написання і презинтації творчої роботи, запитання і завдання для використання у процесі співбесіди з учасниками конкурсу з метою контролю знань з питань державного управління, державної служби, етики поведінки державних службовців; перелік електронних посібників, які надаються учасникам конкурсу Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Комплексною програмою підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" можуть скористатися керівники кадрових служб державних органів влади, керівники навчальних закладів післядипломної освіти, науково-педагогічні працівники та інші особи, яких цікавлять питання підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Жодну з частин програми не можна відтворюватися в будь-якому вигляді й будь-якими засобами без попередньої згоди з Національною академією державного управління при Президентові України.

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 16

1 БЛОК “ПРАВО”. 19

1.1. Модуль Конституційне право. 19

1.2. Модуль. Адміністративне право. 25

2. БЛОК “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА”. 33

2.1. Модуль. Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації 33

2.2. Модуль. Державна служба. Відповідальність державних службовців. 41

2.3. Модуль. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. 48

3. БЛОК “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”. 54

3.1. Модуль. Культура й етика діяльності органів державної влади. 54

3.2. Модуль. Психологія управління. 66

3.3. Модуль. Менеджмент в органах державної влади. 77

4. БЛОК "ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ". 90

4.1. Модуль. Інформаційне забезпечення в державному управлінні 90

4.2. Модуль. Електронне урядування. 97

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ І ПРОВЕДЕННЯМ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ". 102

1. Блок "Право". 102

2. Блок "Державне управління і державна служба". 106

3. Блок “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”. 111

4. Блок "Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і електронне врядування". 119

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ПЕРШОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 124

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ДРУГОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 182

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ТРЕТЬОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 213

Додатки. 228

Електронна бібліотека. 228

Методичні рекомендації щодо самоосвіти державних службовців. 230

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Успіх соціально-економічних і політичних перетворень в Україні визначальною мірою залежить від ефективної діяльності органів державної влади всіх рівнів. У свою чергу, забезпечення ефективності державного управління нерозривно пов"язане з вирішенням проблеми компетентності та професіоналізму державних службовців. Тому організація ефективної системи підвищення кваліфікації державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів розглядається як одне із першочергових завдань, без розв"язання якого неможливо підняти ефективність державного управління, а відтак - зробити реальним досягнення Україною високих стандартів демократичного розвитку, перетворення її в країну з розвиненою економікою і соціальною сферою.

На сучасному етапі важливо, щоб усі державні службовці володіли знаннями та уміннями, необхідними для ефективного виконання завдань і функцій держави, окремих органів виконавчої влади і їх структурних підрозділів.

З цією метою Головним управлінням державної служби України здійснюється робота щодо удосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Підвищення кваліфікації є одним з провідних видів навчання державних службовців, який забезпечує його безперервність і актуальність протягом усієї трудової кар"єри.

У зв’язку тим, що підвищення кваліфікації має особливе значення у світовому і вітчизняному досвіді професіоналізації державних службовців, Головне управління державної служби України приділяє значну увагу цьому видові навчання. З ініціативи Головдерслужби України як один з видів підвищення кваліфікації започатковано щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець", порядок проведення якого визначено і затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 807.

Конкурс передбачає перевірку рівня професійної компетентності державних службовців, їх здатності виконувати завдання органів державної влади в соціальних, економічних і політичних умовах сучасної України.

З метою забезпечення єдності вимог до змісту підвищення кваліфікації державних службовців у процесі підготовки до конкурсу та під час його проведення розроблено Комплексну програму підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Програма конкурсу). Програма конкурсу визначає зміст навчання державних службовців у зв’язку з впровадженням нового виду підвищення кваліфікації - підготовкою і проведенням щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Програма конкурсу розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"та наказу Головдержслужби України № 49 від 23.02.2010 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець". Програма конкурсу призначена для забезпечення визначеності питань змісту навчання державних службовців, які беруть участь у конкурсі"Кращий державний службовець".

Підвищення кваліфікації за комплексною професійною програмою відіграє особливу роль у професіоналізації державної служби, оскільки передбачає чітку спрямованість на формування системи знань і умінь, які складають основу професійної компетентності працівників органів державної влади.

Розробка комплексної програми здійснювалася з урахуванням вимог законодавчих і нормативно-правових актів, які регламентують питання державної служби, організації і функціонування системи освіти в Україні, зокрема підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Це такі документи:

- Конституція України. Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 222-ІV;

- Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723 ХІІ;

- Закон України “Про місцеві державні адміністрації”від 9 квітня 1999 р. №586-XIV;

- Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. № 393;

- Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 р. № 2625-ПІ;

- Закон України “Про вишу освіту” від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ;

- Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” і “Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”;

- Наказ Головного управління державної служби України від 23 лютого 2010 р. № 49 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного конкурсу “Кращий державний службовець”.

Розробка Програми здійснювалася на основі таких принципів:

– відповідність до вимог сучасності;

– науковість;

– професійна спрямованість;

– зв"язок теорії з практикою;

– системність.

Метою навчання державних службовців за Програмою конкурсу є формування системи знань і умінь, які необхідні слухачам для ефективного вирішення завдань їх професійної діяльності в умовах демократизації суспільства, багатопартійності, конкуренції і формування громадянського суспільства та підготовки до участі у конкурсі.

Навчання за програмою передбачає реалізацію таких завдань:

– оволодіння системою професійних умінь, які забезпечують підготовленість до виконання професійних обов"язків;

– розширення та удосконалення системи знань, які складають інформаційне забезпечення професійної діяльності;

– формування потреби у постійному вдосконаленні компетентності;

– удосконалення навичок інтелектуальної діяльності та самоосвіти.

Одним з основних завдань навчання за Програмою конкурсу є формування професійної компетентності державних службовців щодо:

- реалізації основних принципів діяльності органів державної влади для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина та забезпечення законності у сфері державного управління;

- визначення і реалізації стратегічних напрямів діяльності органів державної влади на засадах національних пріоритетів;

- реалізації управлінського процесу в умовах обмеженості ресурсів для задоволення потреб суспільства з урахуванням стратегічних завдань розвитку;

- забезпечення ефективної діяльності органів державної влади з надання адміністративних послуг;

- реалізації державної кадрової політики і здійснення ефективного управління персоналом в органах державної влади;

- налагодження комунікації для виконання управлінських завдань з реалізації державної політики в різних сферах соціально-політичної та економічної діяльності;

- управління конфліктами, налагодження ділових відносин, дотримуватися етики і культури поведінки.

З метою підготовки слухачів до виконання службових обов"язків в демократичному суспільстві в Програму конкурсу включено чотири змістовні блоки: “Право”, “Державне управління і державна служба”, “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”, “Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і електронне врядування”.

Відповідно до вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167, і рекомендацій Головного управління державної служби України щодо розробки змісту і програм навчання державних службовців, Програма побудована за модульним принципом.

Блок “Право” включає такі навчальні модулі:

Конституційне право.

Адміністративне право.

Блок “ Державне управління і державна служба ” передбачає вивчення таких модулів:

Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації.

Державна служба. Відповідальність державних службовців.

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Блок “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади” передбачає засвоєння слухачами навчального матеріалу модулів:

Культура й етика діяльності органів державної влади.

Психологія управління.

Менеджмент в органах державної влади.

Блок “Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і електронне врядування” включає модулі:

Інформаційне забезпечення в державному управлінні

Електронне урядування

Для удосконалення правової підготовленості державних службовців Програма конкурсу включає такі теми:

Україна - демократична, соціальна, правова держава.

Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України.

Права людини і механізми їх правового захисту.

Поняття державної служби. Форми і методи діяльності органів державної влади.

Вироблення державної політики.

Контроль за діяльністю органів державної влади.

Актуальним питанням державного управління і проходження державної служби присвячені теми:

Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання.

Актуальні питання проходження державної служби.

Професіоналізація державної служби.

Правовий статус державних службовців.

Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців.

Питання запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади розкриваються у навчальних темах:

Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь.

Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією.

Передумови виникнення корупції.

Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння.

Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про боротьбу з корупцією.

Для оволодіння питаннями культури та етики діяльності, зокрема спілкування Програма конкурсу передбачає опрацювання таких тем:

Сутність і своєрідність культури та етики діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади.

Культура мовлення як складова адміністративної культури. Оформлення організаційно-розпорядчих документів. Форми ділового спілкування

Для оволодіння важливими питаннями менеджменту в органах державної влади і психологічних засад управління Програма конкурсу передбачає вивчення його учасниками таких тем:

Сутність управлінської діяльності. Психологічна характеристика особистості керівника.

Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників.

Управління конфліктами.

Функції управління.

Прийняття управлінських рішень.

Комунікації в органах державної влади.

Надання публічних послуг і оцінка їх якості.

Питанням інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади і електронного врядування в Програмі конкурсу присвячені теми:

Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс.

Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси

Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування.

Сучасна практика впровадження електронного урядування.

Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.

Засвоєння навчального матеріалу Програми потребує від слухачів опрацювання відповідних законодавчих і нормативно-правових актів, наукових праць і матеріалів, які висвітлюють передовий вітчизняний і зарубіжний досвід державного управління.

Очікуваним результатом засвоєння навчального матеріалу комплексної професійної програми підвищення кваліфікації працівників органів державної влади є:

- володіння державними службовцями інформацією про зміни у нормативно-правовому забезпеченні діяльності, які впроваджуються з метою адаптації законодавства України до європейських стандартів;

- усвідомлення необхідності реалізації принципів демократичного врядування і володіння технологіями їх застосування у діяльності щодо надання послуг населенню і підготовки політичних рішень;

- оволодіння здатністю забезпечувати ефективність діяльності органів державної влади в умовах багатопартійності, демократизації суспільства і незавершеності конституційної реформи;

- оволодіння основами інформаційно-аналітичної діяльності і здатністю здійснювати підготовку аналітичних документів, розробляти політичні рішення на засадах публічної політики, прогнозувати наслідки реалізації політичних рішень для всіх зацікавлених сторін;

- засвоєння знань про шляхи, сучасні методи і засоби реалізації державної регіональної, соціальної, економічної, кадрової політики;

- оволодіння технологією підготовки і прийняття управлінських рішень на основі інноваційних підходів;

- розуміння сутності і необхідності комунікацій в публічній політиці, технології підготовки і проведення комунікаційних заходів у процесі розробки і реалізації політичних рішень;

- оволодіння здатністю аналізувати актуальні проблеми державного управління, адаптувати досвід країн розвиненої демократії, визначати стратегію реформ державної служби і необхідні інституційні, законодавчі зміни з використанням процедур публічної політики;

- розуміння передумов і переваг стратегічного управління;

- оволодіння здатністю дотримуватися основних положень етичного кодексу державних службовців;

- оволодіння уміннями встановлювати причини конфліктів, знаходити оптимальні способи їх вирішення в умовах демократизації суспільства і незавершеності конституційної реформи.

Програма конкурсу також включає матеріали для здійснення контролю і оцінювання рівня компетентності державних службовців з питань, за якими має здійснюватися конкурсний відбір відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” та наказу Головдержслужби України № 49 від 23.02.2010 року “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

Інструментарій для оцінювання компетентностей державних службовців включено до Програми конкурсу в розділи:

Запитання для контролю і самоконтролю знання навчального матеріалу програми підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;

Матеріали для здійснення відбору у першому турі конкурсу.

Матеріали для здійснення відбору у другому турі конкурсу.

Матеріали для здійснення відбору у третьому турі конкурсу.

Матеріали для здійснення відбору у першому турі конкурсу включають:

- запитання і тестові завдання для контролю і оцінювання знання Конституції України, законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією;

- запитання і тестові завдання з питань ділового мовлення та розробки нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів;

- запитання, тестові завдання і практичні завдання для перевірки і оцінки рівня володіння персональним комп’ютером.

Для здійснення відбору у другому турі конкурсу підготовлено такі матеріали:

- запитання і тестові завдання для контролю і оцінювання знань з питань державного управління і державної служби;

- запитання, тестові завдання і практичні завдання з питань службової етики та етикету;

- рекомендації щодо підготовки і здійснення публічного виступу.

В матеріали для здійснення відбору у третьому турі конкурсу включено:

- рекомендації щодо підготовки і захисту творчих робіт (теми творчих робіт, методичні рекомендації щодо їх підготовки та захисту);

- завдання щодо підготовки до участі у діловій грі та розігруванні і аналізі професійних ситуацій;

- рекомендації щодо презентації учасниками конкурсу власної професійної діяльності.

З метою створення умов для самостійної навчальної роботи державних службовців у процесі підготовки державних службовців до участі у конкурсі в додатки до Програми включено:

перелік електронних посібників;

методичні рекомендації щодо здійснення самоосвіти (самостійної роботи) державними службовцями ІІ-VІІ категорій посад за програмою підвищення кваліфікації в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

Тривалість навчальної роботи за Програмою конкурсу складає 216 годин, із них аудиторних – 72. У процесі реалізації Програми навчальним закладам та науково-педагогічним працівникам пропонується спільно вирішувати питання про розподіл годин на основні види занять з урахуванням вимог чинних нормативних документів, науково-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, а також підготовленості слухачів до засвоєння навчального матеріалу Програми конкурсу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІІ-VІІ КАТЕГОРІЙ ПОСАД У РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬОГО КОНКУРСУ “КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ”

Скорочення: СРС – самостійна робота слухачів; к-сть – кількість; год. – годин; ауд. – аудиторні

№ з/п

Назви змістовних блоків і навчальних модулів Програми

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

К-ть год. СРС

К-ть год.

практ. ауд. занять

К-ть год.

СРС

К-ть год. практ. ауд. занять

К-ть год. СРС

1. БЛОК ”ПРАВО” – 40 години

1.1.

Модуль. Конституційне право (20 год.)

20

1.1.1.

Тема 1. Україна демократична соціальна правова держава

6

1.1.2.

Тема 2. Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України

6

1.1.3.

Тема 3. Права людини і механізми їх правового захисту

8

1.2.

Модуль. Адміністративне право (20 год.)

20

1.2.1.

Тема 1. Поняття державної служби

6

1.2.2.

Тема 2. Форми і методи діяльності органів державної влади. Вироблення державної політики

8

1.2.3.

Тема 3. Контроль за діяльністю органів державної влади

6

2. БЛОК "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА"(64 год.)

2.1.

Модуль. Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації(28 год.)

4

8

4

6

6

2.1.1.

Тема 1. Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання

4

2.1.2.

Тема 2. Актуальні питання проходження державної служби

8

4

2.1.3.

Тама 3. Професіоналізація державної служби

6

6

2.2.

Модуль. Державна служба. Відповідальність державних службовців (16 год.)

4

4

2

4

2

2.2.1.

Тема 1. Правовий статус державних службовців

4

4

2

2.2.2.

Тема 2. Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців

4

2

2.3.

Модуль. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування (20 год.)

4

4

4

4

4

2.3.1.

Тема 1. Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією

4

2.3.2.

Тема 2. Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння.

4

4

2.3.3.

Тема 3. Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про боротьбу з корупцією

4

4

3. БЛОК ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ” (82 год.)

3.1.

Модуль. Культура й етика діяльності органів державної влади (24 год.)

4

6

6

4

4

3.1.1.

Тема 1. Сутність і своєрідність культури та етики діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування

4

3.1.2.

Тема 2. Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади

2

4

3.1.3.

Тема 3. Культура мовлення як складова адміністративної культури. Оформлення організаційно-розпорядчих документів

4

2

3.1.4.

Тема 4. Форми ділового спілкування

4

4

3.2.

Модуль. Психологія управління (28 год.)

2

6

8

4

8

3.2.1.

Тема 1. Сутність управлінської діяльності. Психологічна характеристика особистості керівника

2

3.2.2.

Тема 2. Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників.

6

8

3.2.3.

Тема 3. Управління конфліктами

4

8

3.3.

Модуль. Менеджмент в органах державної влади. (30 год.)  

4

8

10

8

3.3.1.

Тема 1. Функції управління

2

4

3.3.2.

Тема 2. Прийняття управлінських рішень.

2

4

3.3.3.

Тема 3. Комунікації в органах державної влади

4

4

3.3.4.

Тема 4. Надання публічних послуг і оцінка їх якості

6

4

4. БЛОК ”ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ” (30 год.)

4.1.

Модуль. Інформаційне забезпечення в державному управлінні (10 год.)

10

4.1.1.

Тема 1. Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет

2

4.1.2.

Тема. 2. Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс

4

4.1.3.

Тема. 3. Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси

4

4.2.

Модуль. Електронне урядування (20 год.)

4

4

4

4

4

4.2.1.

Тема 1. Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування

4

4.2.2.

Тема 2. Сучасна практика впровадження електронного урядування

4

4

4.2.3.

Тема 3. Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги

4

4

Всього Годин

72

36

36

36

36

Контрольні заходи в межах самостійної навчальної роботи слухачів (написання контрольних тестів та виконання практичних завдань):

4

4

Перевірка контрольних завдань (тестів) та практичних завдань

0,33 год. на одного слухача

0,33 год. на одного слухача

Примітка: кількість годин аудиторних занять кількість годин самостійної навчальної роботи

І тур – немає. І тур – 72 години

ІІ тур – 36 годин; ІІ тур – 36 годин;

ІІІ тур – 36 годин; ІІІ тур – 36 годин;

Всього Програма підвищення кваліфікації за 3 турами становить 216 навчальних годин:

аудиторні – 72 години; самостійна робота – 144 години)

1 БЛОК “ПРАВО”

1.1. Модуль Конституційне право

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність реалізовувати основні принципи діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

- сутність і значення Конституції України;

- зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу правової держави і принципу верховенства права, закріплених у ст. 1 і ст. 8 Конституції України;

- вимоги до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу законності, закріпленого у ст. 19 Конституції України;

- обмеження у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу розподілу влад, закріпленого у ст. 6 Конституції України;

- інституційну організацію влади і повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування в Україні;

- сутність поняття невідчужуваності і непорушності прав людини, їх значення для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України;

- відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав і свобод людини і громадянина;

вміти:

- приймати рішення і вчиняти дії на підставі, в межах повноважень і в спосіб, передбачений Конституцією України.

- застосовувати законодавчі і нормативно-правові акти при розгляді і вирішенні питань підготовки проектів актів щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;

- розробляти критерії оцінки проектів актів щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування на предмет їх відповідності чинним законодавчим і нормативно-правовим актам за умови збереження конституційних гарантій місцевого самоврядування.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 20, із них: аудиторних занять - 0, самостійної навчальної роботи слухачів - 20.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних

практичних

занять

самостійної

роботи

1

Україна - демократична, соціальна, правова держава.

6

2

Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України.

6

3

Права людини і механізми їх правового захисту.

8

Зміст навчального матеріалу

І тур

І тур

І тур

Тема 1.1.1. Україна демократична соціальна правова держава

Зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу правової держави і принципу верховенства права.

Принцип законності. Принципи демократії: вільні вибори, політичний плюралізм, рівність перед законом, право на звернення, справедлива юридична процедура, незалежність судочинства.  

Тема 1.1.2. Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України

Походження і значення принципу розподілу влад.

Принцип розподілу влад в Конституції України: загальне закріплення принципу.

Взаємна відповідальність і підконтрольність органів державної влади: повноваження Верховної Ради України, повноваження

Президента України, повноваження Кабінету Міністрів України, повноваження судової гілки влади.  

Тема 1.1.3. Права людини і механізми їх правового захисту

Поняття і значення невідчужуваності і непорушності прав людини .....

Страницы: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців | Реферат

РефератБанк © 2022 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.